A.P.L Pinkster
020 - 632 10 60

Pinkster Mediation

Informatief

MiS in Advocatenblad

By No Comments

 

Sabine Drooglever Fortuyn schreef een mooi artikel over mediation in strafzaken in Advocatenblad 04-20202. Zij interviewde verschillende professionals die ieder vanuit hun eigen werkveld uitleggen welke waarde mediation in strafzaken toe kan voegen. Ook collega-mediator Kim Roelofs komt aan het woord.
Er wordt een goed voorbeeld gegeven van een mediation in een jeugdzaak. Zeker voor jongeren is mediation een heel geschikte manier om met strafbaar gedrag om te gaan.
Maar MiS is niet alléén voor minderjarigen, alle verdachten en slachtoffers kunnen er baat bij hebben.

MiS AB 4 2020

WODC rapport hate crimes

By No Comments

Recent verscheen het WODC-rapport  van Suzan van der Aa, Jacques Claessen en Robin Hofmann van de Universiteit van Maastricht over de speciale behoeftes van slachtoffers van haatdelicten.
Kort door de bocht zijn dat  delicten waarbij de verdachte werd gedreven door vooroordelen tegen het slachtoffers wegens diens ras, geloof, gender, nationale of etnische afkomst, of handicap.
Het onderzoek legt belangrijke zaken bloot: het discriminatie-aspect van invloed is op de ernst en de duur van de psychosociale gevolgen van het delict, de aangiftebereidheid onder de slachtoffers is lager, en de slachtoffers ervaren in het strafrechtelijk traject gebrek aan herkenning en erkenning.
Het is voor de professionals in het strafrecht, waaronder de mediators in strafzaken, van belang om alert te zijn op signalen dat een ogenschijnlijk “gewoon” delict kenmerken van een haatdelict kan hebben, en daar sensibel op te zijn in het contact met het slachtoffer.

Aan haatdelicten kleeft meer dan bij andere delicten ook een maatschappelijk aspect. Dat vraagt van ons allemaal, en zeker van onze publieke figuren, dat we ons er van bewust zijn niet alleen dat woorden pijn kunnen doen, maar ook dat woorden er toe kunnen leiden dat een ander letterlijk fysiek en psychisch pijn  wordt gedaan.
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2922-speciale-behoeftes-van-slachtoffers-van-hate-crime.aspx

Structureel flexwerk bedreigt maatschappelijke samenhang

By No Comments

Op 23 januari 2020 publiceerde de Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap) haar eindrapport. Opvallende conclusie: de huidige regels rondom werk passen onvoldoende bij de wereld van werk anno 2020. Dit bedreigt volgens de Commissie het economisch verdienvermogen van Nederland, zorgt dat groepen werkenden structureel aangewezen zijn op onzeker en laag kwalitatief werk en bedreigt daarmee ook de maatschappelijke samenhang.
Dat laatste is ook geregeld het toekomstperspectief waarmee partijen in een arbeidsmediation geconfronteerd worden. Bij verlies van de vaste baan ligt de volgende niet voor het oprapen, zeker niet als je “te oud voor de arbeidsmarkt” bent. Het zou mooi zijn als een uitgebalanceerd en onderling samenhangend systeem het toekomstperspectief wat rooskleuriger kan maken, zodat er voor partijen ook ècht wat te kiezen valt, in plaats van het (alleen) minste van twee kwaden.
Hieronder het rapport van de Commissie.

https://www.reguleringvanwerk.nl/actueel/nieuws/2020/01/23/index

Algemeen Overleg TK Mediation in Strafzaken

By No Comments

Op 20 februari 2020 vond het Algemeen Overleg van de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid over geschilbeslechting en herstelrecht plaats. Voor wie het wil terugzien, is hieronder de link. Alle deelnemers aan het debat zijn enthousiast over mediation in strafzaken, dat is mooi om te ervaren!
Aan het debat namen voor de Tweede Kamer deel Maarten Groothuizen (D66), Jeroen van Wijngaarden (VVD), Chris van Dam (CDA), Stieneke de Graaf (CU) en voorzitter Michiel van Nispen (SP). Van de kant van het kabinet was minister Sander Dekker(VVD) aanwezig met zijn ambtenaren.
Ook heel mooi om te horen is het antwoord van de minister op een van de laatste vragen (van Michiel van Nispen) over het (krappe) budget, de minister zegt dat we ons niet moeten laten weerhouden. Een tekort van 2-3 maanden is op te lossen, en als dat structureel blijkt zal de begroting aangepast moeten worden.
Last but not least was het erg leuk om het VMSZ-boekje op tafel te zien liggen bij de voorzitter van de commissie en bij de minister. Beiden gaven ook aan de voorbeelden van mediations erg aansprekend te vinden.
Het verslag van dit overleg wordt over 2-3 weken verwacht.

https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/geschilbeslechting-en-herstelrecht

Wijziging MfN-reglement

By No Comments

 

De wijzigingen in de regels voor de MfN-registermediator  per 1 januari 2020 zijn speciaal voor mediators in strafzaken van belang. Vooral artikel 7 geheimhouding en artikel 10 vastlegging van het resultaat van de mediation.

In artikel 7 lid 2 staat per 1 januari 2020 expliciet dat de eindovereenkomst onder de geheimhouding valt, behalve als partijen afspreken dat (een deel van) de eindovereenkomst, in MiS Slotovereenkomst genoemd, niet vertrouwelijk is.

In artikel 10 lid 1 staat dat de mediator ervoor zorgt dat de afspraken van partijen deugdelijk op papier komen, en in art 10 lid 3 staat d at partijen schriftelijk vastleggen in hoeverre de overeenkomst vertrouwelijk is/blijft.
De mediator moet dus partijen er op  wijzen dat zij een keuze moeten maken  met betrekking tot de vertrouwelijke status van de slotovereenkomst.
Wordt er geen keuze gemaakt, dan wordt via het nieuwe artikel 7 lid 2 bepaald dat de gehele slotovereenkomst eindovereenkomst vertrouwelijk. Dat levert bij een mediation in een strafzaak een contradictie op, aangezien de slotovereenkomst met goedvinden van partijen in het dossier gevoegd wordt en dan niet meer 100% vertrouwelijk is. Daarbij zijn zittingen meestal openbaar en kan er publiek op de publieke tribune zitten als de slotovereenkomst ter sprake komt.

Mediators in strafzaken moeten daarom extra alert zijn op wat zij in de slotovereenkomst opnemen!

Mochten collega’s (voor eigen risico!) mijn format gebruiken: kijk het na of je het op dit punt wilt aanpassen.

Overzichtsarrest Hoge Raad vordering benadeelde partij

By No Comments

Het overzichtsarrest van de Hoge Raad d.d. 28 mei 2019 ECLI:NL:HR:2019:793 geeft een uitleg van de (on)mogelijkheden van een vordering benadeelde partij. De Hoge Raad wijst een overzichtsarrest als daar een aanleiding voor is: een wetswijziging , of voortschrijden inzicht bijvoorbeeld. Het belang ervan is dat een overzichtsarrest (zoals het woord zegt) een overzicht geeft van wat geldend recht is met betrekking tot  een bepaald onderwerp.  Voor dit arrest over de vordering benadeelde partij geeft de Hoge Raad als aanleiding op: de wetswijziging per 01-01-2019 waardoor verplaatste schade ook binnen het strafrecht kan worden gevorderd alsook de affectieschade.
Tevens wil de Hoge Raad met haar uiteenzetting voorkomen, dat de strafrechter te snel een vordering benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaart om reden dat deze het strafproces onevenredig belast.

Het arrest is te vinden op https://www.rechtspraak.nl/

Wel of geen opname-verbod in de mediation / startovereenkomst?

By No Comments

Naar aanleiding van een vraag die vaker gesteld wordt bespreek ik in het kort de vraag of het nuttig of nodig is om in je startovereenkomst bij mediation in strafzaken een verbod tot het maken van opnames op te nemen.
In de standaard mediation/startovereenkomst die de mediationbureau’s met de afspraakbevestigingen meesturen is bij mijn weten géén opnameverbod opgenomen.
Naar ik begrijp is de gedachte dat het niet nodig is, omdat het in gerechtsgebouwen sowieso al verboden is om opnames te maken.
Dat is echter iets te kort door de bocht naar mijn mening. Het is namelijk verboden om zonder toestemming van de President van de rechtbank/het Hof opnames te maken.

In de Persrichtlijn van 2013 staat :
3.4.1. Zonder toestemming is het verboden in gerechtsgebouwen om beeld- en geluidsopnames te maken. Journalisten die beeld- en geluidsopnames willen maken, melden zich vooraf bij de afdeling communicatie van het gerecht.
3.4.2 Voorafgaand aan de zitting, dan wel op de momenten die met de afdeling communicatie zijn afgesproken, wordt aan fotografen gelegenheid geboden foto’s te maken.

De mediation/startovereenkomst is een overeenkomst naar burgerlijk recht tussen de daarin genoemde partijen.  Het zou op zich vreemd zijn als een derde, de President van de Rechtbank in dit geval, zou kunnen bepalen wat de afspraak tussen partijen op het onderdeel opnames maken is. Want wat doe je als er wèl toestemming zou zijn gegeven (hypothetisch, maar toch)?
Daarnaast vinden mediations in strafzaken niet altijd op de rechtbank plaats. Geregeld zijn we te gast op politiebureaus, of op gemeentehuizen, die weer eigen regels hebben.
Tenslotte zijn opnames met een mobiele telefoon al heel gauw gemaakt, zonder dat je dat altijd in de gaten hebt. Dan kan het voor een partij lastig zijn de ander erop aan te spreken dat hij zonder toestemming van de President opnames gemaakt heeft. Dat zou kunnen op grond van een vordering uit onrechtmatige daad.
Als je het echter contractueel bent overeengekomen, kun je de boosdoener ook op grond van de overeenkomst aanspreken.

Om bovenstaande redenen heb ik wèl in mijn mediationovereenkomst staan dat het maken opnames verboden is, alsmede het gebruik ervan. Dat laatste vind ik een waardevolle toevoeging: ook als een ander (de meegekomen ondersteuner bv) opnames maakt, mag de betrokken partij die niet gebruiken.

interview Amsterdams Balie Bulletin

By No Comments

De Robijnen Bef

In deze rubriek worden advocaten die 40 jaar in het vak zitten in het zonnetje gezet. Deze keer:

 

 

  1. Waarom heeft u destijds voor de advocatuur gekozen

Ik heb in jaren zeventig gestudeerd, de advocatuur leek mij de beste manier om op te komen voor degenen die dat het hardst nodig hadden. Noblesse oblige: dat ik mocht studeren was een voorrecht, daar hoor je wat voor terug te doen tot nut van het algemeen.

  1. Welke zaak is u het meest bijgebleven?

Mij is vooral een periode bij gebleven: de tijd dat ons kantoor met andere sociaal advocaten optrad voor de krakers. Roerige tijden, waarin het recht door het gezag steeds verder werd opgerekt om de boel onder controle te krijgen c.q. te houden. Dat gaf grote zaken, zowel civiele als strafzaken, waar je met meerdere collega’s rechtsbijstand verleende in unieke, tot dan toe niet eerder vertoonde, situaties. En al waren we bloedserieus in onze verdediging, er viel ook altijd wat te lachen. Dat doen we op ons kantoor gelukkig nòg.

  1. Wat is de belangrijkste verandering geweest in de tijd dat u advocaat bent.

Dan moet ik toch wel de in toenemende mate repressieve regelgeving noemen, gepaard aan de afbraak van de sociale advocatuur, de ondermijning van de Trias Politica. Toen ik als advocaat begon was het ondenkbaar dat een parlement zich zou bemoeien met een strafmaat. Nu lijkt men ieder maatschappelijk probleem enkel met strengere wetgeving te lijf te gaan, tegen beter weten in.
En er is een ontwikkeling gaande waarbij geschilbeslechting belangrijker wordt dan rechtspraak. Of we daar blij mee moeten zijn weet ik nog niet, mede omdat geschilbeslechting momenteel in mijn ogen vooral bezien wordt vanuit het kostenaspect: als het maar goedkoper is, dan is het al gauw goed.

  1. Vindt u dat de overheid voldoende rekening houdt met het vak van de advocaat.

Al geruime tijd niet meer. De kernwaarden van de advocaat zijn diens onafhankelijkheid en de vertrouwensrelatie met de cliënt, en ik zie daar toch wel aan getornd worden door de terugkerende discussie over het verschoningsrecht. Maar ook het steeds verder terugdringen van de mogelijkheden voor burgers om een advocaat in te schakelen doet het beroep geen goed.

  1. Wat vindt u het leukst aan uw vak? Indien u het allemaal overnieuw zou mogen doen, zou u dan een ander beroep hebben gekozen

Sinds 2005 ben ik behalve advocaat ook mediator. Voor mij ligt dat in elkaars verlengde. Ik zou geen enkel ander beroep weten dat mooier is. Het leukste vind ik dat je met je cliënten echt een vertrouwensband opbouwt, soms van korte duur, soms van wat langere duur. Maar, zoals één van mijn cliënten die mij dringend wilde spreken ooit zei: “Het gáát namelijk ergens over!”

  1. Er is veel te doen over de pensioenleeftijd; wat vind u de ideale pensioenleeftijd voor een advocaat.

Die is voor iedereen anders, en dat is goed. Ik ben nog niet uitgewerkt!

  1. Heeft u nog tips voor (jonge) advocaten?

Vaar je eigen koers, dan haal je met gemak je 40-jarig jubileum.

Tips belastingdienst bij (echt)scheiding.

By No Comments

https://www.rfea.nl/sites/default/files/notitie_eigen_woning_en_scheiden_professional_ib_190_-_1z-1fd_05.pdf

 

Wanneer partners in goed onderling overleg uit elkaar gaan onder mijn begeleiding als mediator gunnen zij elkaar een nieuwe start. Zeker is Amsterdam is daarbij de woning vaak een probleem: de vertrekkende partner vindt immers niet gauw een andere woning, laat staan een gelijkwaardige. Scheiden is al duur genoeg en dan komt nog de zorg om een nieuwe woning. Geregeld willen partijen één van de ouders met de kinderen in de echtelijke woning laten, en deze nog samen aanhouden, bijvoorbeeld tot de kinderen een bepaalde leeftijd bereikt hebben. Maar komt het voor dat de ene partner de andere gewoon de woning gunt zonder al te veel uitkoop te eisen, om zo allebei een nieuwe start te kunnen maken. Daar spelen allerlei belastingregels een rol bij. In de folder van de belastingdienst staan de belangrijkste op een rij.