A.P.L Pinkster
020 - 632 10 60

Pinkster Mediation

Author: PinkMed

Algemeen Overleg TK Mediation in Strafzaken

By No Comments

Op 20 februari 2020 vond het Algemeen Overleg van de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid over geschilbeslechting en herstelrecht plaats. Voor wie het wil terugzien, is hieronder de link. Alle deelnemers aan het debat zijn enthousiast over mediation in strafzaken, dat is mooi om te ervaren!
Aan het debat namen voor de Tweede Kamer deel Maarten Groothuizen (D66), Jeroen van Wijngaarden (VVD), Chris van Dam (CDA), Stieneke de Graaf (CU) en voorzitter Michiel van Nispen (SP). Van de kant van het kabinet was minister Sander Dekker(VVD) aanwezig met zijn ambtenaren.
Ook heel mooi om te horen is het antwoord van de minister op een van de laatste vragen (van Michiel van Nispen) over het (krappe) budget, de minister zegt dat we ons niet moeten laten weerhouden. Een tekort van 2-3 maanden is op te lossen, en als dat structureel blijkt zal de begroting aangepast moeten worden.
Last but not least was het erg leuk om het VMSZ-boekje op tafel te zien liggen bij de voorzitter van de commissie en bij de minister. Beiden gaven ook aan de voorbeelden van mediations erg aansprekend te vinden.
Het verslag van dit overleg wordt over 2-3 weken verwacht.

https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/geschilbeslechting-en-herstelrecht

Bianchi Herstelrecht Courant

By No Comments

Vandaag mocht als duo voorzitter VMSZ de eerste “uitdeelexemplaren” van de Bianchi Herstelrecht Courant in ontvangst nemen uit handen van schrijver en cultuurmaker Simon Vuyk. Wat een ontzettend enthousiaste herstelrecht-voorvechter is hij! Maar Simon doet nog (veel) meer – zo is hij pas nog met zijn “Karavaan van de Vriendschap” door Friesland getrokken. Je kunt hem volgen op Twitter @SimonVuyk.
Op 5 februari a.s. zullen de leden bij de bijeenkomst van de VMSZ ieder een aantal exemplaren van de courant krijgen.
Zelf heb ik ze al meegegeven aan partijen die bij een mediation betrokken waren, die zeer geïnteresseerd bleken.

HU Congres “Strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit’

By No Comments

Op 12 november 2019 zat ik in het stakeholders-panel op het HU-Congres “Strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit’. Ons onderwerp: welke juridische bagage moet een mediator in strafzaken hebben om in een mediation schade te kunnen afwikkelen. Het antwoord op die vraag is complex. Je moet als mediator in staat zijn partijen te behoeden voor  juridische uitglijders, en vooral ook weten wat je niet weet! In der beschränkung zeigt sich erst der meister 😊
Onderwerp van het congres was de kwaliteit van de mediator in strafzaken. Wat moet die weten, wat moet die kunnen, hoe geeft die  vorm aan wat partijen wensen, waar een Officier van Justitie en een rechter iets aan hebben? Het was een heel interessant congres, goed bezocht – het onderwerp sprak veel collega’s en andere professionals aan, en terecht. Hulde aan de Hoge School Utrecht!

Wijziging MfN-reglement

By No Comments

 

De wijzigingen in de regels voor de MfN-registermediator  per 1 januari 2020 zijn speciaal voor mediators in strafzaken van belang. Vooral artikel 7 geheimhouding en artikel 10 vastlegging van het resultaat van de mediation.

In artikel 7 lid 2 staat per 1 januari 2020 expliciet dat de eindovereenkomst onder de geheimhouding valt, behalve als partijen afspreken dat (een deel van) de eindovereenkomst, in MiS Slotovereenkomst genoemd, niet vertrouwelijk is.

In artikel 10 lid 1 staat dat de mediator ervoor zorgt dat de afspraken van partijen deugdelijk op papier komen, en in art 10 lid 3 staat d at partijen schriftelijk vastleggen in hoeverre de overeenkomst vertrouwelijk is/blijft.
De mediator moet dus partijen er op  wijzen dat zij een keuze moeten maken  met betrekking tot de vertrouwelijke status van de slotovereenkomst.
Wordt er geen keuze gemaakt, dan wordt via het nieuwe artikel 7 lid 2 bepaald dat de gehele slotovereenkomst eindovereenkomst vertrouwelijk. Dat levert bij een mediation in een strafzaak een contradictie op, aangezien de slotovereenkomst met goedvinden van partijen in het dossier gevoegd wordt en dan niet meer 100% vertrouwelijk is. Daarbij zijn zittingen meestal openbaar en kan er publiek op de publieke tribune zitten als de slotovereenkomst ter sprake komt.

Mediators in strafzaken moeten daarom extra alert zijn op wat zij in de slotovereenkomst opnemen!

Mochten collega’s (voor eigen risico!) mijn format gebruiken: kijk het na of je het op dit punt wilt aanpassen.

Overzichtsarrest Hoge Raad vordering benadeelde partij

By No Comments

Het overzichtsarrest van de Hoge Raad d.d. 28 mei 2019 ECLI:NL:HR:2019:793 geeft een uitleg van de (on)mogelijkheden van een vordering benadeelde partij. De Hoge Raad wijst een overzichtsarrest als daar een aanleiding voor is: een wetswijziging , of voortschrijden inzicht bijvoorbeeld. Het belang ervan is dat een overzichtsarrest (zoals het woord zegt) een overzicht geeft van wat geldend recht is met betrekking tot  een bepaald onderwerp.  Voor dit arrest over de vordering benadeelde partij geeft de Hoge Raad als aanleiding op: de wetswijziging per 01-01-2019 waardoor verplaatste schade ook binnen het strafrecht kan worden gevorderd alsook de affectieschade.
Tevens wil de Hoge Raad met haar uiteenzetting voorkomen, dat de strafrechter te snel een vordering benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaart om reden dat deze het strafproces onevenredig belast.

Het arrest is te vinden op https://www.rechtspraak.nl/

Wel of geen opname-verbod in de mediation / startovereenkomst?

By No Comments

Naar aanleiding van een vraag die vaker gesteld wordt bespreek ik in het kort de vraag of het nuttig of nodig is om in je startovereenkomst bij mediation in strafzaken een verbod tot het maken van opnames op te nemen.
In de standaard mediation/startovereenkomst die de mediationbureau’s met de afspraakbevestigingen meesturen is bij mijn weten géén opnameverbod opgenomen.
Naar ik begrijp is de gedachte dat het niet nodig is, omdat het in gerechtsgebouwen sowieso al verboden is om opnames te maken.
Dat is echter iets te kort door de bocht naar mijn mening. Het is namelijk verboden om zonder toestemming van de President van de rechtbank/het Hof opnames te maken.

In de Persrichtlijn van 2013 staat :
3.4.1. Zonder toestemming is het verboden in gerechtsgebouwen om beeld- en geluidsopnames te maken. Journalisten die beeld- en geluidsopnames willen maken, melden zich vooraf bij de afdeling communicatie van het gerecht.
3.4.2 Voorafgaand aan de zitting, dan wel op de momenten die met de afdeling communicatie zijn afgesproken, wordt aan fotografen gelegenheid geboden foto’s te maken.

De mediation/startovereenkomst is een overeenkomst naar burgerlijk recht tussen de daarin genoemde partijen.  Het zou op zich vreemd zijn als een derde, de President van de Rechtbank in dit geval, zou kunnen bepalen wat de afspraak tussen partijen op het onderdeel opnames maken is. Want wat doe je als er wèl toestemming zou zijn gegeven (hypothetisch, maar toch)?
Daarnaast vinden mediations in strafzaken niet altijd op de rechtbank plaats. Geregeld zijn we te gast op politiebureaus, of op gemeentehuizen, die weer eigen regels hebben.
Tenslotte zijn opnames met een mobiele telefoon al heel gauw gemaakt, zonder dat je dat altijd in de gaten hebt. Dan kan het voor een partij lastig zijn de ander erop aan te spreken dat hij zonder toestemming van de President opnames gemaakt heeft. Dat zou kunnen op grond van een vordering uit onrechtmatige daad.
Als je het echter contractueel bent overeengekomen, kun je de boosdoener ook op grond van de overeenkomst aanspreken.

Om bovenstaande redenen heb ik wèl in mijn mediationovereenkomst staan dat het maken opnames verboden is, alsmede het gebruik ervan. Dat laatste vind ik een waardevolle toevoeging: ook als een ander (de meegekomen ondersteuner bv) opnames maakt, mag de betrokken partij die niet gebruiken.

Een vroeg schoenkadootje van Minister Dekker

By No Comments

….

“In vele gesprekken met advocaten is het mij steeds duidelijker geworden dat voor
veel sociale advocaten de rek er echt uit is. Ik begrijp dat de frustratie is
opgelopen, omdat er nog geen zicht was op hogere vergoedingen op de korte
termijn. Daar moeten we wat aan doen, want we hebben in elk stelsel voor
rechtsbijstand goede en gemotiveerde sociaal advocaten nodig. In het AO op 7
november 2019 heb ik uw Kamer dan ook toegezegd om te zoeken naar ruimte
om de vergoeding aan de sociale advocatuur ook op korte termijn te verbeteren
in lijn met de motie Jetten/Segers.
Dat is gelukt. Voor 2020 en 2021 is er jaarlijks ongeveer 36,5 miljoen euro
beschikbaar om de sociale advocatuur gesterkt de overgang naar een nieuw
stelsel te laten maken. ”

HU-Congres ‘Strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit’.

By No Comments

Op 12 november 2019 vond het  HU-Congres “Strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit’ plaats.
Onderwerp van het congres was de kwaliteit van de mediator in strafzaken. Wat moet die weten, wat moet die kunnen, hoe geeft die  vorm aan wat partijen wensen, waar een Officier van Justitie en een rechter iets aan hebben? Kortom: welke kwaliteitseisen stellen we aan de mediator in strafzaken? Daarnaar was onderzoek gedaan door de Hogeschool Utrecht, met o.a.  twee van onze VMSZ-leden Tanja van Mazeijk en Marion Uitslag als onderzoekers. Het was een buitengewoon interessant congres, goed bezocht – het onderwerp sprak veel collega’s en andere professionals aan, en terecht. Belangrijkste conclusies in het kort: de mediator moet een ervaren mediator zijn, kennis en inzicht in het strafproces hebben, gevoel voor de kwetsbaarheid van beide partijen, en een goede slotovereenkomst kunnen opstellen: van en voor partijen maar ook voor justitie en de rechter.

Ik had de eer in het stakeholders-panel aan te zitten. Ons onderwerp: welke juridische bagage moet een mediator in strafzaken hebben om in een mediation schade te kunnen afwikkelen. Het antwoord op die vraag is complex. Je moet als mediator in staat zijn partijen te behoeden voor  juridische uitglijders, en vooral ook weten wat je niet weet! In der beschränkung zeigt sich erst der meister 😊